Kategori: Exchange

CSV den Import Edilen Kullanıcıların Eposta Kotalarını Export Eden Script

Kullanıcı bilgileri olan kişilerin hem eposta adreslerini hemde eposta kotalarını (GB cinsinden) çıktı alan scripti paylaşıyorum. Scripti exchange management shell de ya da aşağıdaki gibi management shell modül’ü import edilerek powershell de çalıştırılabilir. Import-Module “C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\bin\RemoteExchange.ps1”; Connect-ExchangeServer -auto -ClientApplication:ManagementShell $Users = Import-Csv C:\KotasiOgrenilecekKullanicilar.csv $collection = foreach ($User in $Users) { Get-mailbox -Identity $User.KullaniciAdi |

AD Kullanıcısına Exchange Toplu Mail oluşturma

Active Directory’de kullanıcısı olanlara toplu olarak mail oluşturma scriptini aşağıda paylaşıyorum. #Exchange Management Shell Console dan calistirilacak. #Database DB #Alias: User name (hasan) #UPN: User Logon name (hasan@hasan.com) #Email Address: User email address(hasan@hasan.com) SCRIPT Import-CSV “C:\TopluMailbox.csv” |ForEach {Enable-Mailbox -Identity $_.UPN -Database “DB” -Alias $_.alias | Set-Mailbox -EmailAddressPolicyEnabled $false -PrimarySmtpAddress $_.EmailAddress} ###### Örnek TopluMailbox.Csv ##### UPN,Alias,EmailAddress

Active Directory Kullanıcılarına Exchange’den Toplu Mailbox Oluşturma

Active Directory’de kullanıcı bulunan kullanıcılara exchange üzerinden mail hesabı da oluşturmak istediğimizde ve bunların sayıları da fazla olduğunda aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz. Aşağıdaki script “Exchange Management Shell Console” dan calistirilacak. Script Import-CSV “C:\Toplumailboxolusturma.csv” |ForEach {Enable-Mailbox -Identity $_.UPN -Database “Database Adı” -Alias $_.alias | Set-Mailbox -EmailAddressPolicyEnabled $false -PrimarySmtpAddress $_.EmailAddress} #Database Adı: Kullanıcının oluşturulacağı database Toplumailboxolusturma.csv dosyasının örnek