Aşağıdaki script ile birden çok ip adresine ping atma işlemini yapabilirsiniz. Bu işlem sonucunda çıktı olarak ping atılanlar yeşil renk, ping atılamayanlar ise kırmızı renkte gösterilecektir. #Import-Module activedirectory $list = Import-Csv -Delimiter “;” -Path “C:\ip.csv” forEach ($item in $list) { $IP = $item.IP if (Test-Connection -ComputerName $IP -Quiet) { write-host ” $IP is ok” -ForegroundColor