Kategori: Powershell

Ping Atma Scripti

Aşağıdaki script ile birden çok ip adresine ping atma işlemini yapabilirsiniz. Bu işlem sonucunda çıktı olarak ping atılanlar yeşil renk, ping atılamayanlar ise kırmızı renkte gösterilecektir. #Import-Module activedirectory $list = Import-Csv -Delimiter “;” -Path “C:\ip.csv” forEach ($item in $list) { $IP = $item.IP if (Test-Connection -ComputerName $IP -Quiet) { write-host ” $IP is ok” -ForegroundColor

AD Security Group Üyelerini Çekmek

Bir veya birden fazla security grubun üyelerini bir csv dosyasına yazdırmak için aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz. Örnek olarak sadece name, description ve samaccountname gösterilmiştir. Farklı parametreler kullanarak kendinize göre özelleştirebilirsiniz. $groups = “grup1″,”grup2″,”grup3″ $result = foreach($group in $groups){ Get-ADGroupMember -Identity $group | Select-Object -Property Name,@{name=”Description”;expression={(Get-ADUser -Identity $_.SamAccountName -Properties Description).Description}},SamAccountName} $result | Out-File C:\test.csv test.csv çıktısı aşağıdaki

CSV den Import Edilen Kullanıcıların Eposta Kotalarını Export Eden Script

Kullanıcı bilgileri olan kişilerin hem eposta adreslerini hemde eposta kotalarını (GB cinsinden) çıktı alan scripti paylaşıyorum. Scripti exchange management shell de ya da aşağıdaki gibi management shell modül’ü import edilerek powershell de çalıştırılabilir. Import-Module “C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\bin\RemoteExchange.ps1”; Connect-ExchangeServer -auto -ClientApplication:ManagementShell $Users = Import-Csv C:\KotasiOgrenilecekKullanicilar.csv $collection = foreach ($User in $Users) { Get-mailbox -Identity $User.KullaniciAdi |

Active Directory Grup Üyeliklerini Başka Bir Gruba Aktarma

Active directory’de bir grubun üyeliklerini başka bir gruba aktarmamız gereken durumlarla karşılaşabiliriz. Böyle bir durumda aşağıdaki scripti kullanabiliriz. Powershell Scripti Add-ADGroupMember -Identity ‘Yeni Grup Adı‘ -Members (Get-ADGroupMember -Identity ‘Eski Grup Adı’ -Recursive) Yeni Grup: Üyeliklerin aktarılacağı grup Eski grup:Üyeliklerin alınacağı grup