Kategori: Powershell

Active Directory Grup Üyeliklerini Başka Bir Gruba Aktarma

Active directory’de bir grubun üyeliklerini başka bir gruba aktarmamız gereken durumlarla karşılaşabiliriz. Böyle bir durumda aşağıdaki scripti kullanabiliriz. Powershell Scripti Add-ADGroupMember -Identity ‘Yeni Grup Adı‘ -Members (Get-ADGroupMember -Identity ‘Eski Grup Adı’ -Recursive) Yeni Grup: Üyeliklerin aktarılacağı grup Eski grup:Üyeliklerin alınacağı grup

Active Directory OU Altındaki Pasif Kullanıcıları Listeleme

Bu yazıda Active Directory de belli bir Organizational Unit (OU) altındaki disabled kullanıcıları listeleme scriptini paylaşacağım. Powershell komutu Get-ADUser -Filter * -SearchBase “OU=kullanicilar,DC=hasan,DC=com” -Properties * | Where-Object {$_.Enabled -eq $false} | Select-Object DisplayName,SAMAccountName,mail | Export-Csv -Path C:\disabled_kullanicilar.csv -NoTypeInformation