Aylar: Ocak 2020

AD Kullanıcısına Exchange Toplu Mail oluşturma

Active Directory’de kullanıcısı olanlara toplu olarak mail oluşturma scriptini aşağıda paylaşıyorum. #Exchange Management Shell Console dan calistirilacak. #Database DB #Alias: User name (hasan) #UPN: User Logon name (hasan@hasan.com) #Email Address: User email address(hasan@hasan.com) SCRIPT Import-CSV “C:\TopluMailbox.csv” |ForEach {Enable-Mailbox -Identity $_.UPN -Database “DB” -Alias $_.alias | Set-Mailbox -EmailAddressPolicyEnabled $false -PrimarySmtpAddress $_.EmailAddress} ###### Örnek TopluMailbox.Csv ##### UPN,Alias,EmailAddress

Active Directory Kullanıcılarına Exchange’den Toplu Mailbox Oluşturma

Active Directory’de kullanıcı bulunan kullanıcılara exchange üzerinden mail hesabı da oluşturmak istediğimizde ve bunların sayıları da fazla olduğunda aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz. Aşağıdaki script “Exchange Management Shell Console” dan calistirilacak. Script Import-CSV “C:\Toplumailboxolusturma.csv” |ForEach {Enable-Mailbox -Identity $_.UPN -Database “Database Adı” -Alias $_.alias | Set-Mailbox -EmailAddressPolicyEnabled $false -PrimarySmtpAddress $_.EmailAddress} #Database Adı: Kullanıcının oluşturulacağı database Toplumailboxolusturma.csv dosyasının örnek

Active Directory Grup Üyeliklerini Başka Bir Gruba Aktarma

Active directory’de bir grubun üyeliklerini başka bir gruba aktarmamız gereken durumlarla karşılaşabiliriz. Böyle bir durumda aşağıdaki scripti kullanabiliriz. Powershell Scripti Add-ADGroupMember -Identity ‘Yeni Grup Adı‘ -Members (Get-ADGroupMember -Identity ‘Eski Grup Adı’ -Recursive) Yeni Grup: Üyeliklerin aktarılacağı grup Eski grup:Üyeliklerin alınacağı grup

Active Directory OU Altındaki Pasif Kullanıcıları Listeleme

Bu yazıda Active Directory de belli bir Organizational Unit (OU) altındaki disabled kullanıcıları listeleme scriptini paylaşacağım. Powershell komutu Get-ADUser -Filter * -SearchBase “OU=kullanicilar,DC=hasan,DC=com” -Properties * | Where-Object {$_.Enabled -eq $false} | Select-Object DisplayName,SAMAccountName,mail | Export-Csv -Path C:\disabled_kullanicilar.csv -NoTypeInformation